Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 659 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 16, ал.3, т.1 от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява „План за действие към стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)