Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 659

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 и чл.38, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.36, ал.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, одобрен инвестиционен проект от 16.09.2009г., Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за учредяване допълнително безвъзмездно право на строеж за обслужващи инсталационни помещения и склад за радиоактивни отпадъци – 98 кв.м. и за допълнителни медицински кабинети и помещения към сектор „Лъчелечение” и „Ендоскопия” – 326 кв.м., по ул.”Независимост” № 2 в гр.Русе, върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5266 /УПИ ІV-5105, кв.711/, предмет на АОС № 4466/09.08.2005г., на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Русе” ЕООД.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Русе” ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.