Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 66 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 66
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.66а от ЗОС и чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Приложение № 1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Приложение № 2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 година.
Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!