Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 66 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1 и чл.134, ал.1, т. 2 от ЗУТ и писмо за разглеждане и одобряване с вх. № 30-6072-1/16.02.2015г. от „Инженерна група-Русенски Лом“ ДЗЗД, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява ПУП – ИПУР, ИПР и ПР на поземлени имоти по поречието на р. Русенски Лом, отразено със съответните означения по изискванията на Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както следва:
1. Одобрява изменение на уличната ос на ул. „Адмирал Рождественски“ от о.т. 8368 / през о.т. 1747, о.т. 7046а до о.т. 7046/, като се създават нови осови точки с номера 1747а, 1747б, 1747в, 1747д, 1747е, 1747ж и 632а и създава връзка с бул. „Трети март“. Променя се габарита на улицата от 12м на 10м, като в най-тясната си част, при УПИ ХVIII, отредено за „Фазан“ АД, става 9м.
2. Одобрява изменение на план за регулация за следните УПИ:
– Изменят се границите на УПИ II-237, III-237 и IV-237 в кв. 976 към р. Русенски Лом, като се променя и отреждането на урегулираните поземлени имоти съответно на УПИ II-554,555, III-10 и IV-11;
– Изменя се границата на кв. 976, като се образува нов урегулиран поземлен имот за корекцията на реката – УПИ V- за инженерна инфраструктура;
– Изменят се границите на УПИ V-238 в кв. 971, като се променя и отреждането му на УПИ V-80;
– Изменят се границите на УПИ I-215 в кв. 970 към реката, като се променя и отреждането му на УПИ I-77;
– Изменя се границата на кв. 970, като се образува нов урегулиран поземлен имот за корекцията на реката – УПИ IV- за инженерна инфраструктура;
– Изменят се границите на УПИ II-6 и IV-741 в кв. 969, като се променя отреждането на урегулирания поземлен имот II-6 съответно на УПИ II-54;
– Изменят се границите на УПИ VI-5161 и V-1244 в кв. 4 към границата на р. Русенски Лом, като се променя и отреждането на урегулираните поземлени имоти съответно на УПИ VI-126 и V-142;
3. Одобрява план за регулация за:
– Образува се нов УПИ III-за паркинг в кв. 970 за територията между ул. „Матей Стойков“ /от о.т. 8702 до о.т. 8872/ до новата граница на реката;
– Образуват се три нови квартала с номера 966а, 966б и 966в;
– В кв. 966а се образува нов УПИ I- за инженерна инфраструктура;
– В кв. 966б се образува нов УПИ I-за инженерна инфраструктура, като образуването му налага изменение на УПИ ХХVI-227 и промяна на отреждането му на УПИ ХХVI-124;
– В кв. 966в се образува нов УПИ I-за инженерна инфраструктура;
Одобреният ПУП на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ да се публикува на интернет страницата на Община Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)