Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 66 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №1/19.12.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

  Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване  за изграждане на   „ПРИСТРОЙКА – ПОКРИТА ТОВАРНА РАМПА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“ с размери 6,70/ 12,20 м. и застроена площ 81,74 кв.м., към съществуваща двуетажна административна сграда с идентификатор 63427.4.369.4 па КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Дружба-1“, бул. „Васил Левски“ №4, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.369 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, Област Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ II – 24 комбинат за битови услуги в кв. 855, обект на Акт за частна общинска собственост №6681/ 30.05.2012 г., на Л. С. Д., срещу заплащане на цена в размер на 9 035,00 лв. (девет хиляди тридесет и пет лева), без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)