Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 66

РЕШЕНИЕ № 66
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА ; чл. 8 , чл.9 и раздел ІІІ гл. V от ЗМДТ , във връзка с §20 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ и Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Общински съвет Русе реши:

І. Променя Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, както следва:
1. В Преходни и заключителни разпоредби в § 13 (1) текста се изменя:
§13(1) За 2008г. първата и втората вноски за такса за битови отпадъци по чл.17, ал.1 се внасят в срок от 31 март до 30 юни.
2. Чл. 31 се променя както следва:
ал.1 Лицата ползващи услугата на Домашен социален патронаж с доходи от 150 лв. до 250 лв. заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка на едно лице, но не повече от 2,50 лв. за храноден.
ал. 2 Лицата, чиито месечни доходи са до 150 лв., заплащат месечна такса в размер на 50 на сто от личния доход, но не повече от реалната издръжка, а тези с месечни доходи над 250.00лв. заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка за ползваната услуга.
ал. 3 Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
ал. 4 Ветераните от войните на основание чл. 4, т.5 от Закона за ветераните от войните заплащат 30 на сто от личната пенсия, но не повече от 75 лв., но не повече от реалната издръжка.
ал. 5 Реалната издръжка на едно лице в системата на Домашен социален патронаж включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.