Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 660 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 6. 8, т. 30. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за търговска дейност, с площ от 6,50 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец – изток“, пред бл. „Чавдар войвода“, т. 83 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 лв. (Петдесет лева) без включен ДДС.
  2. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на пакетирани хранителни и книжарски стоки, с площ 4,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, кв. „Средна кула“ – център, елемент на утвърдена от Гл. архитект на Община Русе подробна схема от 21.12.2015 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 38,00 лв. (Тридесет и осем лева) без включен ДДС.
  3. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект павилион за ключарски услуги, с площ 13,20 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, до ж. п. прелеза, т. 388 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС.
  4. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект павилион за промишлени стоки, с площ 16,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, до ж. п. прелеза, т. 245 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 76,00 лв. (Седемдесет и шест лева) без включен ДДС.
  5. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за закуски и захарни изделия, с площ 23,74 кв. м, находящ се в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, до бл. „Българска роза“, т. 424 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 188,00 лв. (Сто осемдесет и осем лева) без включен ДДС.
  6. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект машина за продажба на пуканки, с площ от 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, ул. „Коледница“, с начална тръжна месечна наемна цена – 113,00 лв. (Сто и тринадесет лева) без включен ДДС.
  7. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на вестници и списания, с площ 1,44 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, позиция №3, съгласно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за част от зона „В“ (ул. „Александровска“ – от централен площад до бул. „Цар Освободител“), с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)