Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 660 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.3, ал.4, чл.52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъде отнето предоставеното право на управление от Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала за хандбал), предмет на АПОС №6205/31.03.2010 г.
2. Заличава от Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала за хандбал), предмет на АПОС №6205/31.03.2010 г.
3. Предоставя безвъзмездно за управление на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала за хандбал), предмет на АПОС №6205/31.03.2010 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)