Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 660 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.20, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Изменя точка 1 от Решение № 580/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе, като текстът „Създава работна група, която след като преразгледа всички текстове на нормативния акт, да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе” става: “Създава работна група, която да подготви проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Русе, с която да бъде отменена сега действащата Наредба 15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе“.
2. В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)