Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 660

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.34, ал.l, т.2 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Боряна Тодорова Тодорова, чрез продажба дела на Община Русе, представляващ 7,48/45,51 идеални части от ателие №10 с идентификатор 63427.2.2220.7.19 в партерния етаж на ЖБ „Афродита”, бул. „Цар Освободител” №86, при граници за имота: на същия етаж – 63427.2.2220.7.18, над обекта – 63427.2.2220.7.1, под обекта – няма на стойност 12 980 (дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева ) лева.
2. Боряна Тодорова Тодорова следва да заплати стойността на общинския дял в размер на 12 980 лв., както и дължимите данъци и такси, предвидени за сключване на сделката.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез продажба дела на Община Русе.