Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 661 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 102, ал. 6, във връзка с ал. 4 на същия член от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като лекарски кабинет, на помещение, с площ 92,68 кв. м., разположено на първи етаж в югозападната част на масивна двуетажна обществена сграда, цялата със застроена площ от 115,00 кв. м., намираща се в застроен УПИ VIII – 126, 127, в кв. 17 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, ЕКАТТЕ 66158, Община Русе, с предназначение: Здравна служба и Кметство, с адрес с. Семерджиево, Община Русе, предмет на AПОС №1262/ 24.03.1997 г. с начална тръжна месечна наемна цена – 23,00 лв. (двадесет и три лева) без ДДС.
  2. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещението, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев