Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 661

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 105/15.09.2009 г. на Комисията по общинска собственост и искане № ОС 04/23/25.08.09 г. от Кольо Атанасов Василев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в землището на град Русе, местност „Сръбчето”, с идентификатор 63427.81.28, представляващ нива с площ 1,675 (един дка шестстотин седемдесет и пет кв.м) дка, предмет на АОС №6084/04.08.2009 г., с начална тръжна цена, в размер на 1298 (хиляда двеста деветдесет и осем) лева, без дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе, издаде заповед за определяне на спечелилият участник и сключи договор за продажба на имота.