Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 662 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.11.2021 г. до 12.12.2021 г. включително, за срок от двадесет и един календарни дни, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, спрямо преместваем обект – павилион №23  частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

            2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 24.12.2021 г. до 09.01.2022 г. включително, за срок от седемнадесет календарни дни, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, спрямо преместваем обект – павилион №25 частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)