Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 662 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 33, чл. 2, ал. 2, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част с площ от 1,00 кв.м, находяща се на първи етаж от масивна четириетажна сграда с идентификатор 63427.2.625.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, цялата със застроена площ 292,00 кв. м., с предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.625 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, предмет на АПОС № 1408 / 19.06.1997 г., отдавана под наем за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки с начална месечна тръжна наемна цена 71,00 лв. (седемдесет и един лев) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)