Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 662

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост, протокол №105 от 15.09.2009 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141 от 24.11.2006 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХVІ-27 от кв. 5 с площ от 885,00 кв. м. по плана на село Долно Абланово, Община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5749 от 16.03.2009 г., при начална тръжна цена 2 700,00 лева, без включен ДДС.
2.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга, да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
4.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.