Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 663 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС;  чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на 11701/11746 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 63427.7.679 по КККР на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с изградените в него сгради, както следва:

–           сграда с идентификатор 63427.7.679.1, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 501 кв.м.;

–           сграда с идентификатор 63427.7.679.3, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 3, застроена площ 1396 кв. м.;

предмет на Акт за публична общинска собственост №6883/14.02.2013г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под № 148, том 5, н.д. 941, ДВР 2348, вх. рег. № 2390/20.02.2013 г., на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ“ – гр. Русе, БУЛСТАТ 000523972, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, за срок от 10 /десет/ години.

2. Сграда с идентификатор 63427.7.679.4, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 63427.7.679.5, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 312 кв. м., с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на Акт за публична общинска собственост №6883/14.02.2013г. вписан в Служба по вписванията – Русе, остават за стопанисване от Община Русе и се управляват от Кмета на Община Русе, съгласно чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)