Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 663 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 33, чл. 2, ал. 2, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда, с площ от 1,00 кв.м., разположена на втори етаж в източното крило, представляващо двуетажен корпус със застроена площ от 1441,00 кв.м, към масивна шестетажна сграда, с идентификатор 63427.2.1648.1 по КККР на гр. Русе, цялата със застроена площ 2520,00 кв. м., с предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1648 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, предмет на АПОС №4255/14.09.2004 г., която част да се отдава под наем за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки с начална месечна тръжна наемна цена 71,00 лв. (седемдесет и един лева) без включен ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)