Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 663 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 63 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3 и чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ, Общинският съвет реши:

Променя т. 7 от Решение № 636/20.06.2013 г. на Общински съвет Русе, като освобождава Даниела Шилкова – зам.кмет ИИС-ст, като председател и на нейно място избира Нели Миткова – Директор Дирекция ИУС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)