Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 663

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, искане вх.№ ОС04/18/19.06.2009г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.Николово, представляващ УПИ VІІ-1776, кв.117 с площ 284 кв.м., предмет на АОС № 5975/11.06.2009г., при начална тръжна цена 5 650, без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.