Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 664 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                            -6 360лв.

§1015 „Материали“                                                                                                      +6 360лв

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“

РБ „Любен Каравелов“

§1015„Материали“                                                                                                     -22 420лв.

§1020 „Външни услуги“                                                                                            -20 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект  Работна станция -3бр. за РБ „Любен Каравелов“                                       + 5 250лв.

Обект RFID система за защита на библиотечния фонд

за РБ „Любен Каравелов“                                                                                          + 5 140лв.

Обект Преносим ръчен четец за инвентаризация

за РБ „Любен Каравелов“                                                                                          + 4 230лв.

Обект Станция за самообслужване за РБ „Любен Каравелов“                           + 12 850лв.

Обект Интерактивен магичен под on EVO за  РБ „Любен Каравелов“                 +7 990лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

Обект „Системна интеграция на RFID оборудването

за РБ „Любен Каравелов“                                                                                          + 5 000лв.

Обект „Игри за рехабилитация REH MOTION MAGIC

за РБ „Любен Каравелов“                                                                                             + 980лв.

Обект „Игри за рехабилитация REH за РБ „Любен Каравелов“                              + 980лв.                        

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                               0лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Монетоброячна машина за МДТ“                                                                +4 200лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +4 200лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +4 200лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Синчец“

§1011 „Храна“                                                                                                              -6 000лв.

§1015„Материали“                                                                                                       -2 000лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                  -2 000лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                            -2 180лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект: „Стоманен отоплителен котел с мощност 459 kw и газова двустепенна горелка 450 kw за ДГ „Сиинчец“-гр. Русе“                                                                          +27 180лв.

§1030 „Текущ ремонт“ /компонент Резерв/                                                             -15 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“,

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Кабелна линия средно напрежение между БКТП „Придунавски“

и БКТП „Гребна база“ /било 60 000лв. става 65 400лв./                                         +5 400лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 400лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие”,

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          -22 800лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   -22 800лв.

Дейност 623 „Чистота“ – ОП „Паркстрой-Русе“

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                -11 700лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Лифтдъмпер система“ 3 бр.                                                                        +11 700лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“- ОП „Паркстрой-Русе“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          -15 500лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“   

Обект „Шредер със странично изместване 1900мм“                                            +15 500лв.

Всичко за дейност:                                                                     0лв.                                                                                                         Всичко за функция:                                                                                                 -17 400лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                           -4 200лв.         

Всичко за дейност:                                                                                                     -4 200лв.         

Всичко за функция:                                                                                                   -4 200лв.         

Всичко разходи местни дейности:                                                                        -17 400лв.

III. Корекции в Инвестиционната програма за 2021г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
123456
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“   Обект „Осветление по главен път I-2 Русе – Разград  /при Джъмбо/, Русе“            120          120          143 480          138 080          -5 400
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ Обект „Колесен мини челен товарач – употребяван за ОП „Комунални дейности“ Обект „Товарен автомобил тип „Самосвал“ – употребяван за ОП „Комунални дейности“        33 620     23 000        33 620     23 000        1 380     2 000            13 780     12 400        +12 400     +10 400  

Всичко разходи по бюджета:                                                                                           0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)