Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 664 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т. 1, чл. 2, ал.1, т. 33, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на част с площ от 1,00 кв. м от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5669.1.1, находяща се в партера до стълбищната клетка, описана в АПОС № 7066 от 27.09.2013 г., за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, с начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (седемдесет и един лева), без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)