Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 664

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 105/15.09.2009 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на гореописаните имоти, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
– Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Върбица”, с идентификатор 63427.10.1090 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда и деветдесет), с площ 532 (петстотин тридесет и два) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5976/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 13 300 лв., без ДДС;
– Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Върбица”, с идентификатор 63427.10.1091 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и едно), с площ 801 (осемстотин и един) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5977/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 20 000 лв., ДДС;
– Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Бачо Киро”, с идентификатор 63427.10.1092 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и две), с площ 662 (шестстотин шестдесет и два) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5978/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 16 500 лв., без ДДС;
– Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Бачо Киро”, с идентификатор 63427.10.1093 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и три), с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5979/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 14 800 лв., без ДДС;
– Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Къкрина”, с идентификатор 63427.10.1094 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и четири), с площ 616 (шестстотин и шестнадесет) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5980/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 15 300 лв., без ДДС;
Дължимите данъци и такси са за сметка на приобретателите.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите.