Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 665 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, т. 1 от Постановление №408 от 23.12.2020 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/09.03.2021г., както следва:
Чл. 37, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност
ДГ „Роза“ с. Ново село
Добавя се:

  1. Радостина Стефанова Христова – Гл. счетоводител, билети, новоназначена

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)