Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 665 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 7, т. 15, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 42,00 кв. м, разположено в сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.422.1, със застроена площ на цялата сграда – 2 892,00 кв. м, с предназначение – сграда – паметник на културата, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ №18, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6437/28.03.2011 г., предоставена за управление на ПМГ „Баба Тонка“, с начална тръжна месечна наемна цена – 104,00 лв. (Сто и четири лева) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение, с площ от 15,50 кв. м, разположено на първи етаж на двуетажна масивна сграда със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.556.1, със застроена площ на цялата сграда – 3 783,00 кв. м, с предназначение – сграда – паметник на културата, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №3, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6635/06.02.2012 г., предоставена за управление на СУ „Христо Ботев“, с начална тръжна месечна наемна цена – 32,00 лв. (Тридесет и два лева) без включен ДДС.
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 132,00 кв. м, разположено в сутерена на двуетажна масивна сграда със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.556.1, със застроена площ на цялата сграда – 3 783,00 кв. м, с предназначение – сграда – паметник на културата, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №3, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6635/06.02.2012 г., предоставена за управление на СУ „Христо Ботев“, с начална тръжна месечна наемна цена – 390,00 лв. (Триста и деветдесет лева) без включен ДДС.
4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение, с площ от 30,20 кв. м, разположено на първи етаж на триетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 269,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7118/09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков“, с начална тръжна месечна наемна цена – 61,00 лв. (Шестдесет и един лева) без включен ДДС.
5. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, за шивашко производство, на помещение, с площ от 33,00 кв. м, разположено на първи етаж на едноетажна, масивна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.145.2, със застроена площ на цялата сграда – 289 кв. м, с предназначение – сграда за детско заведение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ №22, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6944/08.04.2013 г., предоставена за управление на ДГ „Слънце“, с начална тръжна месечна наемна цена – 73,00 лв. (Седемдесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)