Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 665 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал.1 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013 г., приет с Решение № 423/24.01.2013 г. – Приложение № 2, с точка
2.6. Продажба на имот частна общинска собственост с АОС №6970/30.05.2013 г., намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”, гр. Русе.
2. Открива процедура за приватизация на имот частна общинска собственост с АОС №6970/30.05.2013г., намиращ се на ул.Рига №10,ж.к.„Здравец-изток”, гр. Русе.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)