Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 665

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №105/15.09.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж с размери 3,45/6,05 и разгъната застроена площ 20,87 кв.м, долепен североизточно към съществуваща гаражна група от 17 бр. гаражни клетки, разположена в УПИ ІІІ-за трафопост и гаражи в ж.к.”Възраждане”, кв.702, югоизточно от бл.”МНО -2” по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена от 4 230 лв.,
без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване възмездно право на строеж, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор.