Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 666 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява допълнително споразумение към Споразумение за сътрудничество от 28.06.2021 г. между община Русе и Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“ ‚ ОУ „Олимпи Панов“- Русе, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Пинокио“ и Сдружение „БРТИМ“ по проект: „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)