Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 666 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Център Динамика“, БУЛСТАТ 175654755, самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.108.1.1, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, ет.1, предмет на АЧОС №7235/07.05.2014 г., с обща площ 58,03 кв. м, отдаван под наем като клуб срещу месечна наемна цена – 31,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)