Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 666 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл.чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №6691/21.06.2012 г., находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 2”, бул. „Гоце Делчев” №4 и представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2906, с площ 1399 кв.м., а съгласно регулационен план – УПИ III – 2074 в кв. 613, гр.Русе и изградената в него едноетажна сграда(бивша баня) със застроена площ 289 кв.м. и сутерен с площ 289 кв.м
2. Утвърждава тръжната документация (Приложение 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 200 000 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 5 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 20 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 120 лв. с ДДС и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)