Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 667 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.79 от АПК, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. В чл. 27, ал. 1 се заличава  текста „целодневни“.

§2. В чл. 27, ал. 1, т. 1, подточка 1.4. след думата „деца“ се поставя запетая и текста „до 5 годишна възраст“ се заменя с „които не са записани в задължително предучилищно образование“.

§3. Чл. 27, ал. 5 се отменя.

§4. В чл. 59, ал. 1, т. 74 датата „14.09.“ се заменя с „31.08.“, а след текста „100,00 лв.“ се поставя запетая и се допълва „ а за периода от 01.09. до 14.09. в размер на 50.00 лв.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)