Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 667 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде отдадено по наем без търг или конкурс, за срок от пет години, като офис, на Регионална фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз – Русе, БУЛСТАТ 117679578, помещение с площ 20,00 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе 63427.7.268.1.12, с обща площ на самостоятелния обект 188,01 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – за делова и административна дейност, находящ се на етаж пети в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.268.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.268, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г., срещу месечна наемна цена 58,00 лв. (петдесет и осем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)