Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 667 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „А”, чл. 198ж и чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие собствеността на хидрофорните системи за високите сгради в гр. Русе, доставени и монтирани по програма ИСПА, финансов меморандум 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент „Оборудване за обновление на помпени станции за питейна вода- гр. Русе” подробно описани в приемо-предавателен протокол изготвен от Възложителя – МРРБ, неразделна част от решението на стойност 77 136,03 лв.
2. Дава съгласие след придобиване правото на собственост върху обектите по точка 1, същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по В и К – Русе за възлагане на дейности по стопанисването, поддържането и експлоатацията им от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе при спазване изискванията на чл. 198в, ал. 4 от ЗВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)