Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 667

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и т.15, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища, както следва:
1. Част от сграда на ОУ “Ангел Кънчев” – Русе, ул. Българска морава №6, намираща се в задния корпус, обособена като ученически бюфет с площ 18,40 кв.м. и начална месечна наемна 82,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3. и ал.5; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
2. Част от сграда на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”- с.Семерджиево, ул. “Св.св. Кирил и Методий” №4 – част от бивш стол за ученическо хранене, обособена като ученически бюфет с площ от 40,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 82,00.лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Част от сграда на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”- с. Семерджиево, ул.“Св.св. Кирил и Методий” №4 – част от бивш стол за ученическо хранене, обособена за производство и разнос на храна с площ от 50,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 65,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15, ал.5; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.