Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 668 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68  ал. 5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 56 от 6 юли 2021 г.), Общински съвет – Русе реши:

  1. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на паралелки по-малко от 10 ученици за учебната 2021/2022 с 20  на 100 от стандарта на ученик в:
ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
VIII б6126
XI б81810

2. Възлага на кмета на Община Русе да осигури 20 на 100 от стандарта за ученикот планираните средства за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;

3. Възлага на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените паралелки в рамките на учебната 2021/2022 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)