Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 668 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост и като взе предвид нуждата на Община Русе от реализацията на проектното предложение, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за придобиване на безвъзмездно право на строеж в полза на Община Русе върху недвижими имоти – публична държавна собственост, северозападно от ПИ с идентификатор 63427.2.5734, с проектни номера 63427.2.5822 с площ от 5243 кв.м. и ПИ с идентификатор 63427.2.5823 с площ 1987 кв.м., като новите идентификатори попадат върху ПИ с идентификатор 63427.132.1 – публична държавна собственост, за реализация на обект: „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиването на безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти – публична държавна собственост, описани в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)