Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 668 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 14/31.05.2013 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-3163/27.12.2012 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за регулация на кв. 14 по регулационния план на село Николово, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен западно към УПИ V-407, след заплащане на Община Русе цена в размер на 210,00 лв. (двеста и десет лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Огнян Георгиев Карапасев.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)