Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 668

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години имот частна общинска собственост на ул.”Гурко” № 19-А, описан в АОС № 76 от 19.06.1995год. за клуб на на “Шахматен клуб ДУНАВ – 1931”, състоящ се от 163,26кв.м. площ и месечна наемна цена – 98,00лв. с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община – Руссе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посоченият в т. 1. обект.