Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 669 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие на „Общински транспорт Русе“ АД да бъде отпусната временна финансова помощ под формата на паричен заем в размер на 130 000 лева, при следните условия:
1. Заплащане на годишна лихва в размер на 1,24%
2. Срок за връщане: 4 години.

Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за предоставяне на временна финансова помощ, при посочените по-горе условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)