Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 669 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 14/31.05.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал.9 и ал. 10 от ЗОС и заявлениe за закупуване на имот, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г. с ПИ с идентификатор 63427.177.52, находящ се в местността „Люляците 1 и 2”, с площ 887 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 6699/22.06.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 11, том 22, н.д. 4275, дв. вх. регистър № 7663, вх. № 7879/27.06.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 880,00 лв. (осемстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 63427.177.52, находящ се в местността „Люляците 1 и 2”, с площ 887 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 6699/22.06.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 11, том 22, н.д. 4275, дв. вх. регистър № 7663, вх. № 7879/27.06.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 880,00 лв. (осемстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)