Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 669

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закон за военните паметници, общинският съвет реши:

1. Обявява имот с идентификатор 63427.106.27 с площ от 2245 кв.м., находящ се в землището на град Русе, местност „Хармънлъка, находящ се в град Русе, съгласно границите посочени в скица № 7815/05.08.2009 г., начин на трайно ползване: за исторически паметник, историческо място и изградения в същия ПАМЕТНИК НА РУСОФИЛИТЕ за имот – публична общинска собственост и го вписва в списъка за имотите – публична общинска собственост под № 288.
2. За имота да се състави акт за публична общинска собственост.