Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план на западен парк „Приста“;
2. Разрешава изработване на подробен устройствен план западен парк „Приста“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)