Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-152/30.11.2023 г. и извлечение от Протокол №1/19.12.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.300.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Калето“, с площ от 525 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ), четвърта категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9880/26.11.2020 г., вписан под №87, том 3, Н.Д. 7022, ДВР 12445, вх.рег. №12754 от 30.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 18 950,00 лева, без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)