Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 5/10.02.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 16, ал. 2 от ЗНИ и чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, Общински съвет – Русе реши:

            Дава предварително съгласие Община Русе да проведе процедура, регламентирана в ЗНИ и ППЗНИ, насочена към продажба, без провеждане на търг или конкурс, на следните имоти – общинска собственост:

  • поземлен имот с идентификатор 84049.87.164, по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ 1 762 392 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен  имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради и постройки, описани в АЧОС № 7448 / 24.06.2015 г.;
  • поземлен имот с идентификатор 84049.87.165 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 56 653 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7451 / 29.06.2015 г.;
  • поземлен имот с идентификатор 84049.86.153 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 22 322 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7450 / 29.06.2015 г.,

в полза на „Еонметалл България“ ООД, ЕИК 205784024, при условие, че в полза на дружеството бъде издаден сертификат за инвестиции – клас „А“ от Министъра на икономиката или оправомощено от него лице, по реда на ЗНИ и ППЗНИ, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, които да подлежат на осъществяване в посочените имоти и изградените върху тях сгради и постройки за създаване на логистичен парк с летище.

            Определя срок на настоящото предварително съгласие – шест месеца, считано от приемане на настоящото решение и връчването му на „Еонметалл България“  ООД, ЕИК 205784024. След изтичане на срока, предварителното съгласие ще се счита за оттеглено, освен ако в срока, в полза на „Еонметалл България“ ООД, ЕИК 205784024, не е издаден сертификатът за инвестиции – клас „А“, посочено по-горе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)