Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 670 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – Държавна дейност
§3619„Други неданъчни приходи“ +4 016лв.
ПГ ДВА „Йосиф Вондрак“ +3 074лв.
СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ +839лв.
ОУ „Любен Каравелов“ +103лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ -1 554лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“ -1 554лв.
Всичко приходи държавна дейност +2 462лв.
ІІ. ПРИХОДИ – Местна дейност
§3619„Други неданъчни приходи“ +13 500лв.
ОП „Русе арт“ КДК +13 500лв.
§4040 „Постъпления от продажба на земя“ +138 000лв.
§7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“ -130 000лв.
Всичко приходи местна дейност +21 500лв.
Всичко приходи по бюджета: +23 962лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – Държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии
§1015 „Материали“ +839лв.
СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ +839лв.
§1020 „Външни услуги“ +103лв.
ОУ „Любен Каравелов“ +103лв.
Всичко за дейност: +942лв.
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“
§ 1016 „Вода, горива и енергия“ +3 074лв.
ПГ ДВА „Йосиф Вондрак“ +3 074лв.
§1020 „Външни услуги“ -1 554лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“ -1 554лв.
Всичко за дейност +1 520лв.
Всичко за функция: +2 462лв.
Всичко разходи държавни дейности: +2 462лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5100 „Основен ремонт“ -4 680лв.
Обект „Ремонт на покрива на административна та сграда на Община Русе – кметство Басарбово“ -4 680лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „Лиценз-Kaspersky Endpoint Security for Business“ 300бр. +8 360лв.
Всичко за дейност +3 680лв.
Всичко за функция: +3 680лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
§1030 „Текущ ремонт“ км. Червена вода -1 300лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи“ -11 976лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Отоплителна инсталация“ ДГ гр. Мартен +11 976лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатик“ било: 1 640лв., става: 2 940лв. км. Червена вода +1 300лв.
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 337 „“Център за подкрепа за личностно развитие“
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -20 633лв.
Всичко за дейност: -20 633лв.
Всичко за функция: -20 633лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 0лв.
Било: Обект „Отводняване участък от улица „Дебър“ в района на спортен комплекс „Ялта“, ПР, СМР, СН , ИК“ за 20 000лв.
Става: Обект „ Отводняване дъждовните води от прилежащите площи югоизточно от ж. бл. МНО 1, ул. „Капитан Маринов“, гр. Русе“ за 20 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1030 „Текущ ремонт“ км. Басарбово +21 756лв.
§5203 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ ОП „Комунални дейности“
Обект „Машина за запечатване на пътни пукнатини и фуги“ 1бр. +116 000лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“- ОП „Комунални дейности“
Обект „Товарен автомобил до 3,5 т“ 1 бр. +22 000лв.
Всичко за дейност +159 756лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -20 000лв.
Обект „Паметник на Васил Левски – проектиране“ -20 000лв.
Било: Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – СМР 530 000лв. и проектиране за обновяване на нови 20 бр. детски площадки -20 000лв“ за 550 000лв., в т. целеви средства 500 000лв.
Става: Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – СМР 530 000лв. и проектиране за обновяване на нови 35 бр. детски площадки -20 000лв“ за 550 000лв., в т. целеви средства 500 000лв.
§5503 „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел“ +20 000лв.
Обект „Паметник на Васил Левски – проектиране“ 20 000лв.
/Изразходените средства се отчитат с копия на разходно-оправдателни документи, не изразходените средства се възстановяват в бюджета на Община Русе в срок до 15.12.2018г./
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 622 „Озеленяване“ км. Басарбово
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Четка за почистване на плац и складови помещения“ 1бр. +4 680лв.
Всичко за дейност +4 680лв.
Всичко за функция: +164 436лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи” +7 000лв.
Всичко за дейност +7 000лв.
Дейност 759 Други дейности по културата“ КДК
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи” +13 500лв.
Всичко за дейност +13 500лв.
Всичко за функция: +20 500лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -145 360лв.
Всичко за дейност -145 360лв.
Всичко за функция: -145 360лв.
Всичко разходи местна дейност +22 623лв.
V. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи” -21 756лв.
Всичко за дейност: -21 756лв.
Всичко за функция: -21 756лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“-дофинансиране
§1030 „Текущ ремонт“ ПГСС „Ангел Кънчев“ +20 633лв.
Всичко за дейност: +20 633лв.
Всичко за функция: +20 633лв.
Всичко разходи дофинансиране -1 123лв.
Всичко разходи по бюджета: +23 962лв.
VІ. Приема промените на средствата за годишен фонд Работна заплата и натуралните показатели в Приложение №17 „Справка за разходите за заплати за 2017г.“, както следва:
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“-местни дейности
било става разлика
-годишен фонд Работна заплата 302 340лв. 304 140лв. +1 800лв.
Натурални показатели:
Шифър 111 – щатни бр .по тр. правоотношения 40бр. 41бр. +1бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)