Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 670 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №13/19.04.2013 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за 10 /десет/ броя полуподземни гаражи върху общински УПИ ІІ – за жил. стр. и гаражи в кв.706, ЖР „Мальовица” по плана на гр. Русе, както следва:
– Гараж №1 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №2 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №4 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №5 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №6 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №7 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №8 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №9 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №10 с размери 3,50/6,50 м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена от 1 460,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)