Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 671 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г., както следва:
Чл. 39, ал.1, т.1
Функция „Образование“
СУПНЕ „Фридрих Шилер“
Отпада:
1. 1. Кремена Любчова Дочева – касиер счетоводство-служ.ЧР – билети
2. Добавя се:
3. 1. Диана Петкова Петкова – Специалист ТРЗ, касиер – билети4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)