Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 671 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 51.б. от Закона за физическото възпитание и спорта; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т. 13, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска за поставяне на павилион за тото пункт, с площ от 14,85 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул.”Цар Освободител” до №40, елемент на общата схема за поставяне на временни съоръжения – павилиони за търговска дейност, услуги и други, върху части от терени общинска собственост – т. 358 и начална месечна наемна цена 138,00лв. без включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13, ал.2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)