Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 671

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя т.3, р.I на Решение № 611 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол №30/16.07.09 г., с което се дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за обособена част от училищната сграда на бивше училище ОУ “П. Яворов” – намираща се на ул.Братя Миладинови №37, за стоматологичен кабинет – площ 31 кв.м начална месечна наемна цена 70,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал.1, т.7, ал.6; раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС-Русе за стоматологичен кабинет.