Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 672 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от 341 867,19 лв. (триста четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки), представляваща 45% от размера на БФП, по проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)