Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 672 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,  чл.68, ал.2, във връзка с ал.7 и ал.8 и чл.69, ал.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /обн. ДВ бл.81 от 10.10.2017 г./, Общински съвет – Русе реши:
1.       Утвърждава непълни паралелки с  пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година, както следва:
1.1.ОУ „Г.С.Раковски“, с. Ново село
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния брой по Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование
 
І
6
16
10
V
11
18
7
 
1.2.ПГДВА „Йосиф Вондрак“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норма за пълняемост на паралелката
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ІХ – спец. „Мебелно производство“
14
18
4
 
2. Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 69, ал.2 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за непълна паралелка в I клас с 6 ученици в ОУ „Г.С.Раковски“, с. Ново село.
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)